Khung năng lực và kiến thức của SHRM (SHRM-BoCK)

Kể từ năm 2011, SHRM bắt đầu thực hiện một nghiên cứu toàn diện với dự tham gia của hàng ngàn chuyên gia Nhân sự trên khắp thế giới để xây dựng “Mô hình Năng lực SHRM” (SHRM Competency Model), trong đó xác định 3 nhóm năng lực hành vi và 3 nhóm năng lực chuyên môn đóng vai trò nền tảng cho sự thành công của những người làm nghề Nhân sự. 

3 NHÓM NĂNG LỰC HÀNH VI (Behavioral Competencies)

#

Gồm 8 năng lực hành vi / năng lực quản lý cụ thể 

1

Năng lực Lãnh đạo
(Leadership)

Lãnh đạo và Định hướng 
(Leadership & Navigation)

Khả năng chỉ đạo, khởi phát hoạt động, và xây dựng quy trình trong tổ chức.

Hành xử theo các tiêu chuẩn đạo đức 
(Ethical Practice)

Khả năng tích hợp những giá trị cốt lõi, phẩm chất tín thực và đáng tin trong toàn bộ hoạt động vận hành và kinh doanh của tổ chức.

2

Năng lực Kinh doanh
(Business)

Hiểu và có sự nhạy cảm về kinh doanh 
(Business Acumen)

Khả năng thấu hiểu và vận dụng thông tin để đóng góp vào quá trình hoạch định chiến lược của tổ chức

Khả năng tư vấn (Consultation)

Khả năng hướng dẫn cho những bên liên quan trong tổ chức.

Khả năng đánh giá phản biện 
(Critical Evaluation)

Khả năng diễn dịch thông tin để ra những quyết định hay khuyến nghị kinh doanh.

3

Năng lực Tương tác
với con người 
(Interpersonal)

Quản trị mối quan hệ 
(Relationship Management)

Khả năng quản trị các mối quan hệ trong quá trình cung ứng dịch vụ và hỗ trợ tổ chức.

Đạt hiệu quả cao trong môi trường toàn cầu và đa văn hóa
(Global & Cultural Effectiveness)

Biết trân trọng và cân nhắc góc nhìn, nền tảng của tất cả các bên liên quan.

Khả năng giao tiếp
(Communication)

Khả năng trao đổi thông tin hiệu quả với các bên liên quan.


3 NHÓM NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN (Technical Competencies)
 

#

Gồm 15 lĩnh vực chức năng của quản trị nhân sự

1

Về con người
(People)

 1. Hoạch định Chiến lược Nhân sự (HR Strategic Planning)
 2. Chiêu mộ người tài (Talent Acquisition)
 3. Gắn bó và lưu giữ nhân viên (Employee Engagement)
 4. Học hỏi và Phát triển (Learning & Development)
 5. Chế độ đãi ngộ (Total Rewards)

2

Về tổ chức
(Organization)

 1. Cấu trúc của Chức năng Nhân sự (Structure of the HR Function)
 2. Tính hiệu quả và sự phát triển tổ chức (Organizational Effectiveness & Development)
 3. Quản trị lực lượng lao động (Workforce Management)
 4. Quan hệ lao động (Employee & Labor Relations)
 5. Quản trị Công nghệ, Hệ thống (Technology Management)

3

Về môi trường hoạt động 
(Workplace)

 1. Nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu (HR in the Global Context)
 2. Tính đa dạng và dung hợp (Diversity & Inclusion)
 3. Quản trị rủi ro (Risk Management)
 4. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility) 
 5. Luật & Quy định về Lao động (U.S. Employment Law & Regulations) (chỉ áp dụng cho thí sinh sống và làm việc ở Mỹ, thí sinh ở ngoài nước Mỹ không phải thi nội dung này.)


Mô hình Năng lực SHRM này là một lộ trình toàn diện để những người làm Nhân sự vừa phát triển sự nghiệp, vừa nâng cao hiệu quả của mình trong công việc hiện tại.

Mô hình Năng lực SHRM là nền tảng cho hai chứng chỉ SHRM-CP và SHRM-SCP. Khi giới thiệu hai chứng chỉ mới này, SHRM có hai mục tiêu:

- Đối với những người làm Nhân sự: SHRM muốn tái khẳng định tầm quan trọng của việc đạt được năng lực và kiến thức cần thiết để từ đó có được thành công trong công việc.

- Đối với chủ doanh nghiệp: SHRM muốn cung cấp một chuẩn mực toàn diện về sự thành thạo của người làm Nhân sự ở những khía cạnh then chốt nhất của tổ chức, và của lĩnh vực Nhân sự hiện nay.

Từ Mô hình Năng lực SHRM, SHRM phát triển thành Khung năng lực và kiến thức của SHRM (SHRM BoCKTM) để quy định cụ thể những nội dung về các năng lực hành vi và kiến thức chuyên môn sẽ được kiểm tra trong các kỳ thi chứng chỉ SHRM-CP, SHRM-SCP. SHRM BoCKTM cũng là nền tảng để ủy ban ra đề thi soạn thảo các câu hỏi, cũng như để các chuyên gia soạn thảo tài liệu luyện thi. SHRM tách biệt hai chức năng xây dựng đề thi và xây dựng tài liệu luyện thi nhằm đảo bảo tính minh bạch, tín thực và uy tín của các kỳ thi này.

Mô tả Khung năng lực và kiến thức của SHRM (SHRM BoCKTM) như sau:

 
go top