banner1-4.jpg

Các Gói Phí Hội viên
Gói chuyên nghiệp 4.911.500 VND (tương đương 209 USD)/năm
(áp dụng từ 1/1/2018)

Gói chỉ truy cập bằng Internet
(Chỉ áp dụng cho Hội viên sống ngoài nước Mỹ)

2.232.500 VND (tương đương 95 USD)/năm
Gói sinh viên 940.000 VND (tương đương 40 USD)/năm

 Gia nhập / Gia hạn

Phí Hội viên sẽ không được hoàn lại và không được chuyển nhượng cho người khác. Tất cả Hội viên phải tuân thủ Quy tắc đạo đức và Chuẩn mực nghề Quản trị Nhân sự của SHRM. (SHRM Code of Ethical and Professional Standards in Human Resource Management).

 

Những quyền lợi Hội viên ưa thích
Công cụ và biểu mẫu
  • Hướng dẫn phương pháp
  • Mẫu câu hỏi phỏng vấn
  • Mẫu chính
  • Mẫu mô tả công việc
  • Các công cụ khác mà Hội viên cần và có email nhờ hỗ trợ
  • Các phương pháp, cách làm hiệu quả nhất
Và thêm nhiều quyền lợi khác
  • 10 quyển tạp chí HR Magazine mỗi năm
  • Bản tin HRWeek
  • Các hội thảo trực tuyến (webcast) miễn phí
  • Cập nhật các xu hướng nhân sự

Sổ tay hội viên

 

Nhận xét của Hội viên

"SHRM's resources offer the best value I have seen from a professional organization... well worth the price. I consider membership an essential business tool for my HR team."

Marie Schram, SHRM-SCP, Vice President, Human Resource, Member Since 2000.

"SHRM continues to be the premier organization for world-class HR resources and information, for all industries.

L. Daryl Smith, VP, Human Resources and Training, Member since 1999

"This is THE organization if you're involved with HR."  -

Gregory D. Short, SHRM-SCP, Recruiter, Member Since 2005

"SHRM has helped me limit liabilities, protect my organization and do the right thing from a legal standpoint."

Bhavna Dave, Vice President, Talent, Member Since 2005

go top