Khung thời gian thi trong năm 2017

KỲ THI

HÀNG NĂM

ĐĂNG KÝ THI BÌNH THƯỜNG

ĐĂNG KÝ THI TRỄ

Thời hạn
 đăng ký thi 

Lệ phí thi

Thời hạn
đăng ký thi trễ 

Lệ phí thi

01/05/2017

– 15/07/2017

03/01/2017

– 24/03/2017

 

  • 400 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 300 USD (Hội viên SHRM)

 

25/03/2017

– 14/4/2016

 

  • 475 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 375 USD (Hội viên SHRM)

 

01/12/2017

– 15/2/2018

15/05/2017

– 20/10/2017

 

  • 400 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 300 USD (Hội viên SHRM)

 

21/10/2017

- 10/11/2016

 

  • 475 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 375 USD (Hội viên SHRM)

 

(*) Khi nộp hồ sơ trễ, người tham dự phải trả thêm một khoản Phí xử lý hồ sơ trễ là 1.725.000 VND (tương đương 75USD)*, và khoản phí này sẽ không được hoàn lại.