Thông tin trong Cẩm nang về Chứng chỉ SHRM (SHRM Certification Handbook) sẽ giúp bạn hiểu rõ quá trình xây dựng kỳ thi SHRM-CP, SHRM-SCP, các chính sách, quy trình quản lý kỳ thi, cũng như những bước bạn cần thực hiện để đạt được hai chứng chỉ SHRM-CP, SHRM-SCP này.

Vui lòng nhấn vào đây để tham khảo thêm thông tin chi tiết của Cẩm nang về Chứng chỉ SHRM.