Chương trình đào tạo và luyện thi bao quát các nội dung cốt lõi của Khung Kiến thức và Năng lực của SHRM (SHRM BoCK) mà người học cần nắm vững để dự thi kỳ thi chứng chỉ SHRM-CP hay SHRM-SCP như sau:

Năng lực hành vi: 

#

 

Năng lực hành vi (Behavioral Competencies) 

1

Năng lực Lãnh đạo
(Leadership)

Lãnh đạo và Định hướng 
(Leadership & Navigation)

Khả năng chỉ đạo, khởi phát hoạt động, và xây dựng quy trình trong tổ chức.

2

Hành xử theo các tiêu chuẩn đạo đức (Ethical Practice)

Khả năng tích hợp những giá trị cốt lõi, phẩm chất tín thực và đáng tin trong toàn bộ hoạt động vận hành và kinh doanh của tổ chức.

3

Năng lực Kinh doanh
(Business)

Hiểu và có sự nhạy cảm về kinh doanh (Business Acumen)

Khả năng thấu hiểu và vận dụng thông tin để đóng góp vào quá trình hoạch định chiến lược của tổ chức

4

Khả năng tư vấn (Consultation)

Khả năng hướng dẫn cho những bên liên quan trong tổ chức.

5

Khả năng đánh giá phản biện 
(Critical Evaluation)

Khả năng diễn dịch thông tin để ra những quyết định hay khuyến nghị kinh doanh.

6

Năng lực Tương tác với con người (Interpersonal)

Quản trị mối quan hệ 
(Relationship Management)

Khả năng quản trị các mối quan hệ trong quá trình cung ứng dịch vụ và hỗ trợ tổ chức.

7

Đạt hiệu quả cao trong môi trường toàn cầu và đa văn hóa (Global & Cultural Effectiveness)

Biết trân trọng và cân nhắc góc nhìn, nền tảng của tất cả các bên liên quan.

8

Khả năng giao tiếp (Communication)

Khả năng trao đổi thông tin hiệu quả với các bên liên quan.


Năng lực chuyên môn: 

#

Năng lực chuyên môn (Technical Competency) bao quát cả 15 lĩnh vực chức năng của Nhân sự

1

Về con người
(People)

 • Hoạch định Chiến lược Nhân sự (HR Strategic Planning)
 • Chiêu mộ người tài (Talent Acquisition)
 • Gắn bó và lưu giữ nhân viên (Employee Engagement)
 • Học hỏi và Phát triển (Learning & Development)
 • Chế độ đãi ngộ (Total Rewards)

2

Về tổ chức
(Organization)

 • Cấu trúc của Chức năng Nhân sự (Structure of the HR Function)
 • Tính hiệu quả và sự phát triển tổ chức (Organizational Effectiveness & Development)
 • Quản trị lực lượng lao động (Workforce Management)
 • Quan hệ lao động (Employee & Labor Relations)
 • Quản trị Công nghệ, Hệ thống (Technology Management)

3

Về môi trường làm việc (Workplace)

 • Nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu (HR in the Global Context)
 • Tính đa dạng và dung hợp (Diversity & Inclusion)
 • Quản trị rủi ro (Risk Management)
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility) 
 • Luật & Quy định về Lao động (U.S. Employment Law & Regulations) (chỉ áp dụng cho thí sinh sống và làm việc ở Mỹ, thí sinh ở ngoài nước Mỹ không phải thi nội dung này.)