Nhằm đồng hành cùng giới Nhân sự Việt Nam trên hành trình chinh phục chuẩn mực toàn cầu về năng lực và kiến thức đòi hỏi ở một người làm nghề Nhân sự, PACE đã và đang thực hiện các khóa học của SHRM mà có nội dung đồng bộ với Khung năng lực và Kiến thức của SHRM (SHRM Body of Competency & Knowledge™, gọi tắt là SHRM BoCK™) nhằm trang bị cho người học những công cụ và nguồn lực cần thiết để làm chủ những năng lực hành vi và năng lực chuyên môn, cũng như những kiến thức chuyên ngành cần thiết, và đạt được thành công trong vai trò đang đảm nhận.

Sau đây là những khóa học tiêu biểu của SHRM mà PACE đã và đang độc quyền triển khai tại Việt Nam:

 • Chương trình Đào tạo & Luyện thi Chứng chỉ SHRM-CP và SHRM-SCP
  (SHRM-CP / SHM-SCP Certification Exam Preparation Course)
 • Chương trình đào tạo “Tinh hoa Quản trị Nhân sự SHRM”
  (SHRM Essentials of Human Resources Management)
 • Chương trình đào tạo “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực”
  (Strategic Human Resources: Delivering Business Results)

Cùng với một số chương trình đào tạo khác do PACE tổ chức và được SHRM chính thức công nhận những chương trình đào tạo này sẽ giúp người học đạt được “Tín chỉ Phát triển Nghề nghiệp” (Professional Development Credit / PDC) của SHRM như sau:

(Theo quy định của SHRM, để duy trì được hiệu lực của một trong hai “Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế” nói trên, Học viên cần đạt được 60 PDCs trong 3 năm)

 1. Chương trình đào tạo “Giám đốc Nhân sự” (CHRO)
 2. Chương trình đào tạo “Văn hóa Doanh nghiệp” (Corporate Culture)
 3. Chương trình đào tạo “Quản lý Con người” (Managing People)
 4. Chương trình đào tạo “Tạo động lực làm việc cho nhân viên” (Motivating Employees)
 5. Chương trình đào tạo “Đào tạo và Huấn luyện nhân viên hiệu quả” (Effective Training and Coaching Skills)
 6. Chương trình đào tạo “Phân công phân nhiệm và Ủy thác công việc” (Assigning and Delegating Skills)
 7. Chương trình đào tạo “Phương pháp tư duy và Kỹ năng giải quyết vấn đề” (Critical thinking & Problem solving skills)
 8. Chương trình đào tạo “Phát triển Năng lực Lãnh đạo” (Leadership development), một chuyên đề trong Chương trình Đào tạo “Giám đốc điều hành” (CEO)
 9. Chương trình đào tạo “Quản trị Chiến lược” (Strategy Management), một chuyên đề trong Chương trình Đào tạo “Giám đốc điều hành” (CEO)
 10. Chương trình đào tạo “Kỹ năng đàm phán thương lượng” (Negotiation skills)
 11. Chương trình đào tạo “Kỹ năng trình bày thuyết trình và chủ trì cuộc họp” (Presentation and Meeting skills)
 12. Chương trình đào tạo “Kỹ năng Phỏng vấn Tuyển dụng” (Interview Skills)
 13. Chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp hiệu quả” (Effective communication skills)