Nội dung của chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế / International Human Resource Management (IHRM)” được thiết kế dựa theo Mô hình năng lực SHRM (SHRM Competency Model®) và Khung năng lực SHRM (SHRM-BoCKTM) nhằm giúp giới nhân sự tại Việt Nam tìm hiểu và tiếp cận được với kiến thức và năng lực nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu.

Với ý thức về một cuộc cách mạng trong lĩnh vực quản trị nhân sự, để hình thành nên một khung năng lực và kiến thức chuẩn mực dành cho giới nhân sự toàn cầu, SHRM bắt đầu thực hiện một nghiên cứu toàn diện với sự tham gia của hàng ngàn chuyên gia nhân sự trên khắp thế giới.

Từ nghiên cứu quy mô này, “Mô hình Năng lực SHRM” (SHRM Competency Model®) của giới nhân sự đã được hình thành, trong đó bao gồm: 3 nhóm năng lực hành vi (Behavioral Competencies) 3 nhóm năng lực chuyên môn (Technical Competencies) đóng vai trò nền tảng cho sự thành công của những người làm nghề nhân sự trên khắp thế giới trong bối cảnh ngày nay.

3 NHÓM NĂNG LỰC HÀNH VI (Behavioral Competencies)

#

Gồm 8 năng lực hành vi / năng lực quản lý cụ thể

1

Năng lực Lãnh đạo (Leadership)

1.Lãnh đạo và Định hướng (Leadership & Navigation)

Khả năng chỉ đạo, khởi phát hoạt động, và xây dựng quy trình trong tổ chức.

2. Hành xử theo các tiêu chuẩn đạo đức (Ethical Practice)

Khả năng tích hợp những giá trị cốt lõi, phẩm chất tín thực và đáng tin trong toàn bộ hoạt động vận hành và kinh doanh của tổ chức.

2

 

Năng lực Kinh doanh (Business)

3. Hiểu và có sự nhạy cảm về kinh doanh (Business Acumen)

Khả năng thấu hiểu và vận dụng thông tin để đóng góp vào quá trình hoạch định chiến lược của tổ chức.

4. Khả năng tư vấn (Consultation)

Khả năng hướng dẫn cho những bên liên quan trong tổ chức.

5. Khả năng đánh giá phản biện (Critical Evaluation)

Khả năng diễn dịch thông tin để ra những quyết định hay khuyến nghị kinh doanh.

3

Năng lực Tương tác với con người 
(Interpersonal)

6. Quản trị mối quan hệ (Relationship Management)

Khả năng quản trị các mối quan hệ trong quá trình cung ứng dịch vụ và hỗ trợ tổ chức.

7. Đạt hiệu quả cao trong môi trường toàn cầu và đa văn hóa (Global & Cultural Effectiveness)

Biết trân trọng và cân nhắc góc nhìn, nền tảng của tất cả các bên liên quan.

8. Khả năng giao tiếp (Communication)

Khả năng trao đổi thông tin hiệu quả với các bên liên quan.

 

3 NHÓM NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN (Technical Competencies)

#

Gồm 15 lĩnh vực chức năng của quản trị nhân sự

1

Về nhân lực 
(People)

1.    Hoạch định Chiến lược Nhân sự (HR Strategic Planning)

2.    Chiêu mộ người tài (Talent Acquisition)

3.    Gắn bó và lưu giữ nhân viên (Employee Engagement)

4.    Học hỏi và Phát triển (Learning & Development)

5.    Chế độ đãi ngộ (Total Rewards)

2

Về tổ chức 
(Organization)

6.    Cấu trúc của Chức năng Nhân sự (Structure of the HR Function)

7.    Tính hiệu quả và sự phát triển tổ chức (Organizational Effectiveness & Development)

8.    Quản trị lực lượng lao động (Workforce Management)

9.    Quan hệ lao động (Employee & Labor Relations)

10.  Quản trị Công nghệ, Hệ thống (Technology Management)

3

Về môi trường hoạt động (Workplace)

11.  Nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu (HR in the Global Context)

12.  Tính đa dạng và dung hợp (Diversity & Inclusion)

13.  Quản trị rủi ro (Risk Management)

14.  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility)

15.  Luật & Quy định về Lao động (U.S. Employment Law & Regulations)

 

HỆ THỐNG HỌC LIỆU SHRM

Học viên tham gia chương trình IHRM sẽ được trang bị “Hệ thống học liệu SHRM” (SHRM Learning System®). Hệ thống học liệu SHRM không chỉ gồm một bộ sách độc quyền 5 cuốn, mà còn có cả một hệ thống học liệu được xây dựng bằng công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm các công cụ như SmartStudy, các học phần toàn diện ở định dạng điện tử và sách in, các nguồn tài liệu trực tuyến dễ dàng truy cập bằng thiết bị di động. Hệ thống học liệu SHRM này luôn đứng đầu và được tin dùng bởi giới quản trị nhân sự trên toàn thế giới.