Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM-CP

Chứng chỉ “Nhân sự Quốc tế SHRM” (“SHRM - Certified Professional”, viết tắt “SHRM-CP”) được thiết kế dành cho những người làm Nhân sự ở vai trò vận hành hệ thống Nhân sự (operational role) như triển khai chính sách, làm điểm liên lạc và giải quyết vấn đề Nhân sự cho các phòng ban liên quan, và/hoặc đảm nhận những chức năng Nhân sự thường nhật. Nếu đây chính là trọng tâm công việc của bạn thì chứng chỉ SHRM-CP là lựa chọn phù hợp nhất, ngay cả khi bạn hoàn toàn đủ điều kiện dự thi Chứng chỉ “Nhân sự Quốc tế Cao cấp SHRM” (“SHRM - Senior Certified Professional”, viết tắt là “SHRM-SCP”).

Nhân sự là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh nhất, và điều này chính là cơ hội quý báu để những người làm Nhân sự có thể đạt được những bước tiến ở đẳng cấp toàn cầu.

Đạt được Chứng chỉ SHRM-CP là một sự bảo chứng về mức độ thành thạo trong việc vận dụng những kiến thức và năng lực về Nhân sự theo Khung năng lực và Kiến thức của SHRM (Body of Applied Skills and Knowledge, gọi tắt là SHRM BASK). Đồng thời, đây cũng là một sự khẳng định với cộng đồng quốc tế rằng bạn đã quyết tâm để không ngừng bắt kịp với những tiến bộ mới nhất của lĩnh vực Nhân sự toàn cầu.


go top