Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế cao cấp SHRM-SCP

Chứng chỉ “Nhân sự Quốc tế Cao cấp SHRM” (“SHRM - Senior Certified Professional”, viết tắt là “SHRM-SCP”) được thiết kế dành cho những người làm Nhân sự ở vai trò chiến lược (strategic role) như xây dựng chiến lược và chính sách, giám sát triển khai hoạt động Nhân sự, phân tích hiệu quả, và/hoặc góp phần đảm bảo các chiến lược Nhân sự đồng bộ với những mục tiêu khác của tổ chức.

Nhân sự là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh nhất, và điều này chính là cơ hội quý báu để những người làm Nhân sự có thể đạt được những bước tiến ở đẳng cấp toàn cầu.

Đạt được Chứng chỉ SHRM-SCP là một sự bảo chứng về mức độ thành thạo trong việc vận dụng những kiến thức và năng lực về Nhân sự theo Khung năng lực và Kiến thức của SHRM (Body of Applied Skills and Knowledge, gọi tắt là SHRM BASK). Đồng thời, đây cũng là một sự khẳng định với cộng đồng quốc tế rằng bạn đã quyết tâm để không ngừng bắt kịp với những tiến bộ mới nhất của lĩnh vực Nhân sự toàn cầu.


go top