Kỳ thi chứng chỉ Nhân sự Quốc tế cao cấp SHRM-SCP

Kỳ thi Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế Cao cấp SHRM (SHRM- Senior Certified Professional, viết tắt “SHRM-SCP”)

Kỳ thi này phù hợp với những người làm Nhân sự ở vai trò chiến lược (strategic role) như xây dựng chiến lược và chính sách, giám sát triển khai hoạt động Nhân sự, phân tích hiệu quả, và/hoặc góp phần đảm bảo các chiến lược Nhân sự đồng bộ với những mục tiêu khác của tổ chức.

Điều kiện dự thi

CHỨNG CHỈ

Chưa có bằng đại học*

Có bằng đại học

Có bằng cao học

Liên quan đến Nhân sự

Không liên quan đến Nhân sự

Liên quan đến Nhân sự

Không liên quan đến Nhân sự

Liên quan đến Nhân sự

Không liên quan đến Nhân sự

SHRM-SCP

6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

* Chưa có bằng đại học bao gồm các trường hợp: đang học nhưng chưa hoàn thành chương trình; bằng liên thông, bằng cao đẳng, các khóa học ngắn hạn về Nhân sự.

Hình thức đề thi và thời gian thi

Bài thi được thực hiện trên máy tính.
Thời gian thi: 4 giờ (240 phút).
Đề thi có 160 câu hỏi (95 câu hỏi về kiến thức và 65 câu hỏi về đánh giá tình huống).

Phí dự thi

Mức phí chuẩn: 9.400.000 VND (tương đương 400 USD)*
Dành cho Hội viên của SHRM: 7.050.000 VND (tương đương 300 USD)*
Trong Phí dự thi đã bao gồm phí nộp và xử lý hồ sơ là 1.175.000 VND (tương đương 50 USD), và khoản phí này sẽ không được hoàn lại.

Khung thời gian thi trong năm 2021 - 2022

KỲ THI

HÀNG NĂM

ĐĂNG KÝ THI SỚM

ĐĂNG KÝ THI BÌNH THƯỜNG

Thời hạn 
đăng ký thi

Lệ phí thi

Thời hạn 
đăng ký thi

Lệ phí thi

01/05/2021


15/07/2021

04/01/2021

Gia hạn đến
02/04/2021

  • 400 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 300 USD (Hội viên SHRM)

03/04/2021
_
30/04/2021

  • 475 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 375 USD (Hội viên SHRM)

01/12/2021


15/02/2022

01/06/2021


15/10/2021

  • 400 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 300 USD (Hội viên SHRM)

16/10/2021

_
09/11/2021

  • 475 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 375 USD (Hội viên SHRM)

go top