Kỳ thi chứng chỉ Nhân sự Quốc tế cao cấp SHRM-SCP

Kỳ thi Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế Cao cấp SHRM (SHRM- Senior Certified Professional, viết tắt “SHRM-SCP”)

Kỳ thi này phù hợp với những người làm Nhân sự ở vai trò chiến lược (strategic role) như xây dựng chiến lược và chính sách, giám sát triển khai hoạt động Nhân sự, phân tích hiệu quả, và/hoặc góp phần đảm bảo các chiến lược Nhân sự đồng bộ với những mục tiêu khác của tổ chức.

Điều kiện dự thi

Chứng chỉ Điều kiện
SRHM-SCP
  • Ít nhất 3 năm làm việc vị trí Nhân sự ở vai trò chiến lược, hoặc
  • Người đã có chứng chỉ SHRM-CP ít nhất 3 năm và đang làm việc, hoặc đang trong quá trình chuyển đổi sang vai trò chiến lược.

 

Hình thức đề thi và thời gian thi

Bài thi được thực hiện trên máy tính.
Thời gian thi: 3 giờ 40 phút (220 phút).
Đề thi có 134 câu hỏi (80 câu hỏi về kiến thức và 54 câu hỏi về đánh giá tình huống).

Phí dự thi (đăng ký thi sớm)

Mức phí chuẩn: 10.440.000 VND (tương đương 435 USD)*
Dành cho Hội viên của SHRM: 8.040.000 VND (tương đương 335 USD)*
Trong Phí dự thi đã bao gồm phí nộp và xử lý hồ sơ là 1.200.000 VND (tương đương 50 USD), và khoản phí này sẽ không được hoàn lại.

Khung thời gian thi trong năm 2023 - 2024

KỲ THI

HÀNG NĂM

ĐĂNG KÝ THI SỚM

ĐĂNG KÝ THI BÌNH THƯỜNG

Thời hạn 
đăng ký thi

Lệ phí thi

Thời hạn 
đăng ký thi

Lệ phí thi

01/05/2023


15/07/2023

Đến
31/03/2023

  • 435 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 335 USD (Hội viên SHRM)

Đến 08/04/2023

  • 510 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 410 USD (Hội viên SHRM)

01/12/2023


15/02/2024

Đến
14/10/2023

  • 435 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 335 USD (Hội viên SHRM)

Đến
09/11/2023

  • 510 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 410 USD (Hội viên SHRM)

go top