Khung thời gian thi và hạn nộp hồ sơ


Khung thời gian thi trong năm 2021 - 2022

KỲ THI

HÀNG NĂM

ĐĂNG KÝ THI SỚM

ĐĂNG KÝ THI BÌNH THƯỜNG

Thời hạn 
đăng ký thi

Lệ phí thi

Thời hạn 
đăng ký thi

Lệ phí thi

01/05/2021


15/07/2021

04/01/2021

Gia hạn đến
02/04/2021

  • 400 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 300 USD (Hội viên SHRM)

03/04/2021
_
30/04/2021

  • 475 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 375 USD (Hội viên SHRM)

01/12/2021


15/02/2022

01/06/2021


15/10/2021

  • 400 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 300 USD (Hội viên SHRM)

16/10/2021

_
09/11/2021

  • 475 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 375 USD (Hội viên SHRM)

go top