Khung thời gian thi và hạn nộp hồ sơ


Khung thời gian thi trong năm 2022 - 2023

KỲ THI

HÀNG NĂM

ĐĂNG KÝ THI SỚM

ĐĂNG KÝ THI BÌNH THƯỜNG

Thời hạn 
đăng ký thi

Lệ phí thi

Thời hạn 
đăng ký thi

Lệ phí thi

01/05/2022


15/07/2022

Đến
31/03/2022

  • 400 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 300 USD (Hội viên SHRM)

Đến 13/05/2022

  • 475 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 375 USD (Hội viên SHRM)

01/12/2022


15/02/2023

Đến
14/10/2022

  • 400 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 300 USD (Hội viên SHRM)

Đến
08/11/2022

  • 475 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 375 USD (Hội viên SHRM)

go top