Khung thời gian thi và hạn nộp hồ sơ

Khung thời gian thi trong năm 2020 - 2021

KỲ THI

HÀNG NĂM

ĐĂNG KÝ THI SỚM

ĐĂNG KÝ THI BÌNH THƯỜNG

Thời hạn 
đăng ký thi

Lệ phí thi

Thời hạn 
đăng ký thi

Lệ phí thi

01/12/2020


15/02/2021

01/06/2020


30/10/2020

  • 400 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 300 USD (Hội viên SHRM)

31/10/2020
_
30/12/2020

  • 475 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 375 USD (Hội viên SHRM)

01/05/2021


15/07/2021

04/01/2021


19/03/2021

  • 400 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 300 USD (Hội viên SHRM)

20/03/2021

_
09/04/2021

  • 475 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 375 USD (Hội viên SHRM)
  •  

go top