Khung thời gian thi và hạn nộp hồ sơ


Khung thời gian thi trong năm 2023 - 2024

KỲ THI

HÀNG NĂM

ĐĂNG KÝ THI SỚM

ĐĂNG KÝ THI BÌNH THƯỜNG

Thời hạn 
đăng ký thi

Lệ phí thi

Thời hạn 
đăng ký thi

Lệ phí thi

01/05/2023


15/07/2023

Đến
18/03/2023

  • 435 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 335 USD (Hội viên SHRM)

Đến 08/04/2023

  • 510 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 410 USD (Hội viên SHRM)

01/12/2023


15/02/2024

Đến
11/09/2023

  • 435 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 335 USD (Hội viên SHRM)

Đến
09/11/2023

  • 510 USD (Không phải Hội viên SHRM)
  • 410 USD (Hội viên SHRM)

go top