Lệ phí thi

Lệ phí thi hai chứng chỉ SHRM-CP và SHRM-SCP bao gồm các khoản như sau:

Lệ phí thi

Phí áp dụng cho Hội viên SHRM

Mức phí thông thường

Lệ phí thi

8.040.000 VND (tương đương 335 USD)

10.440.000 VND (tương đương 435 USD)

Phí xử lý hồ sơ dự thi
(không hoàn lại)

1.200.000 VND (tương đương 50 USD)
(đã bao gồm trong Phí dự thi)

1.200.000 VND (tương đương 50 USD)
(đã bao gồm trong Phí dự thi)

Phí chấm phúc khảo

1.200.000 VND (tương đương 50 USD)

1.200.000 VND (tương đương 50 USD)

Phí thi lại

Bằng 100% Phí dự thi

Bằng 100% Phí dự thi


go top