Điều kiện dự thi

Để dự thi Chứng chỉ SHRM-CP hoặc SHRM-SCP, người tham dự cần đạt những điều kiện về học vấn và kinh nghiệm làm việc như sau:

CHỨNG CHỈ

Chưa có bằng đại học*

Có bằng đại học

Có bằng cao học

Liên quan đến Nhân sự

Không liên quan đến Nhân sự

Liên quan đến Nhân sự

Không liên quan đến Nhân sự

Liên quan đến Nhân sự

Không liên quan đến Nhân sự

SHRM-CP

3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

Đang làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

SHRM-SCP

6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự

Người đạt chứng chỉ SHRM-CP sẽ đủ điều kiện dự thi chứng chỉ SHRM-SCP sau khi hoàn tất thành công chu kỳ tái chứng nhận kéo dài 03 năm của chứng chỉ SHRM-CP.

* Chưa có bằng đại học bao gồm các trường hợp: đang học nhưng chưa hoàn thành chương trình; bằng liên thông, bằng cao đẳng, các khóa học ngắn hạn về Nhân sự.

Các quy định mở rộng:

  • Ứng viên phải chứng minh được mình đã làm việc trong lĩnh vực Nhân sự hơn 1.000 giờ trong một năm Dương Lịch. 1.000 giờ làm việc này sẽ tương đương với 1 năm kinh nghiệm làm việc.
  • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự bao gồm kinh nghiệm trực tiếp, chẳng hạn như đảm trách một vị trí trong phòng Nhân sự, lẫn gián tiếp, chẳng hạn như tư vấn, đào tạo, nghiên cứu về quản trị nhân sự.

go top