Nội dung của chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế / International Human Resource Management” (IHRM) được thiết kế dựa theo Mô hình năng lực SHRM (SHRM Competency Model®) và Khung năng lực SHRM (SHRM BASK) nhằm giúp giới nhân sự tại Việt Nam tìm hiểu và tiếp cận được với kiến thức và năng lực nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu.

VN-1.jpg
 


3 NHÓM NĂNG LỰC HÀNH VI (Behavioral Competencies)
 

#

Gồm 9 năng lực hành vi / năng lực quản lý cụ thể

1

Nhóm Năng lực Lãnh đạo (Leadership)

1. Lãnh đạo và Định hướng (Leadership & Navigation)

Khả năng chỉ đạo, khởi phát hoạt động, và xây dựng quy trình trong tổ chức.

2. Hành xử theo các tiêu chuẩn đạo đức (Ethical Practice)

Khả năng tích hợp những giá trị cốt lõi, phẩm chất tín thực và đáng tin trong toàn bộ hoạt động vận hành và kinh doanh của tổ chức.

3. Tính đa dạng, công bình và dung hợp (Diversity, Equity & Inclusion) Khả năng tạo ra môi trường làm việc mà các cá nhân được đối xử công bằng và tôn trọng, và có thể sử dụng năng lực và phẩm chất của mình để đóng góp vào thành công của tổ chức.

2

Nhóm Năng lực Kinh doanh (Business)

4. Hiểu và Nhạy cảm về kinh doanh  (Business Acumen)

Khả năng thấu hiểu và vận dụng thông tin để đóng góp vào quá trình hoạch định chiến lược của tổ chức.

5. Tư vấn Chuyên môn  (Consultation)

Khả năng hướng dẫn cho những bên liên quan trong tổ chức.

6. Khả năng phân tích (Analytical Aptitude)

Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu định tính và định lượng.

3

Nhóm Năng lực Tương tác  với con người 
(Interpersonal)

7. Quản trị mối quan hệ (Relationship Management)

Khả năng quản trị các mối quan hệ trong quá trình cung ứng dịch vụ và hỗ trợ tổ chức.

8. Tư duy toàn cầu (Global & Cultural Effectiveness)

Biết trân trọng và cân nhắc góc nhìn, nền tảng của tất cả các bên liên quan.

9. Giao tiếp và Truyền thông (Communication)

Khả năng trao đổi thông tin hiệu quả với các bên liên quan.3 NHÓM NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN (Technical Competencies)
 

#

Gồm 14 lĩnh vực chức năng của quản trị nhân sự

1

Về nhân lực 
(People)

1.    Hoạch định Chiến lược Nhân sự (HR Strategic Planning)

2.    Chiêu mộ người tài (Talent Acquisition)

3.    Gắn bó và lưu giữ nhân viên (Employee Engagement)

4.    Học hỏi và Phát triển (Learning & Development)

5.    Chế độ đãi ngộ (Total Rewards)

2

Về tổ chức 
(Organization)

6.    Cấu trúc của Chức năng Nhân sự (Structure of the HR Function)

7.    Tính hiệu quả và sự phát triển tổ chức (Organizational Effectiveness & Development)

8.    Quản trị lực lượng lao động (Workforce Management)

9.    Quan hệ lao động (Employee & Labor Relations)

10.  Quản trị Công nghệ, Hệ thống (Technology Management)

3

Về môi trường hoạt động (Workplace)

11.  Nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu (HR in the Global Context)

12.  Quản trị rủi ro (Risk Management)

13.  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility)

14.  Luật & Quy định về Lao động (U.S. Employment Law & Regulations)


go top