TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 14/12/2017

Sự thay đổi quá nhanh và khôn lường đã đặt các doanh nghiệp trên khắp thế giới vào một bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 7/12/2017

Sự thay đổi quá nhanh và khôn lường của thị trường đã đặt các doanh nghiệp trên khắp thế giới vào một bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 03/08/2017

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, khi nền kinh tế tri thức bùng nổ cùng với cuộc cách mạng số và cách mạng công nghiệp 4.0, với sự thay đổi quá nhanh và khôn lường đã đặt các doanh nghiệp trên khắp thế giới vào một bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

HỘI THẢO: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ

Chương trình đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế - International Human Resources Management (IHRM) – dựa trên Khung năng lực và Kiến thức SHRM và là chuẩn mực toàn cầu về Quản trị Nhân sự của Hiệp Hội Quản Trị Nhân Sự Hoa Kỳ.