TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ TẠI TP.HCM & HÀ NỘI - THÁNG 10 & 11/2019

Nền kinh tế tri thức cùng với cuộc cách mạng số và cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ nhanh chóng, tạo ra những cơ hội phát triển to lớn đi cùng với những thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: BỐI CẢNH NGÀNH NHÂN SỰ THỜI 4.0

Chúng ta đã chứng kiến những tác động của nhiều cuộc cách mạng công nghiệp, với nhiều sự thay đổi đã xảy ra trên thế giới, và bây giờ, chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ TẠI TP.HCM & HÀ NỘI - THÁNG 8/2019

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, khi nền kinh tế tri thức bùng nổ cùng với cuộc cách mạng số và cách mạng công nghiệp 4.0

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: CÁC NHÓM NĂNG LỰC CẦN THIẾT CHO NHÀ NHÂN SỰ TRONG THỜI ĐẠI 4.0

Với sự bùng nổ của cách mạng công nghệ 4.0, Nhân sự cũng như nhiều ngành nghề khác, đều bị tác động thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ TẠI HÀ NỘI & TP.HCM - THÁNG 5/2019

Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của những người làm nhân sự cần phải được “định nghĩa lại” và hình thành một “chân dung nghề nghiệp” mới.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: NHÂN SỰ & TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Trong bối cảnh bùng nổ về kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mang tính đột phá, ngành nhân sự đang đứng trước những thách thức rất lớn với quy mô toàn cầu.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: NHÀ NHÂN SỰ NÊN LÀM GÌ TRƯỚC SỰ THAY ĐỔI TRONG THỜI ĐẠI 4.0?

Trong một doanh nghiệp, yếu tố con người đóng một vai trò không hề nhỏ trong việc tạo nên sự thành công chung của cả tổ chức.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ TẠI TP.HCM & HÀ NỘI - THÁNG 1/2019

Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, nhân sự cần phải thay đổi, vai trò của những người làm nhân sự cũng phải được “định nghĩa lại” và hình thành một “chân dung nghề nghiệp” mới

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ

Vai trò của các nhà nhân sự sẽ thay đổi cùng với nguồn nhân lực và kinh tế, cuộc cách mạng công nghệ sẽ tiếp tục ảnh hưởng và tạo ra một số thay đổi trong ngành nhân sự.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN CÁC NHÓM NĂNG LỰC NHÂN SỰ TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Toàn cầu hóa đang là xu thế tất yếu của thế giới hiện đại, làm cho các nền kinh tế phát triển nhanh chóng hơn, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn.