LỘ TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC

Mục đích
Đây là lộ trình để xem xét và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên được công ty thực hiện hàng năm. Vì thế, lộ trình này được áp dụng cho tất cả các nhân viên nào đáp ứng đủ điều kiện của chu kỳ xem xét.

 

 


 

Lộ trình đánh giá

Tuần 1
Phòng Nhân sự gửi danh sách nhân viên hội đủ điều kiện đánh giá cho các quản lý và giám sát có nhân viên báo cáo trực tiếp. Mỗi nhân viên đủ điều kiện sẽ nhận được mẫu đánh giá hiệu quả làm việc (hoặc hướng dẫn về cách truy cập vào mẫu đánh giá trực tuyến) và thời gian làm đánh giá.

Tuần 1-2
Nhân viên hoàn thành việc tự đánh giá và chuyển cho người quản lý của họ.

Tuần 3-4
Các quản lý điền phần đánh giá của họ trong mẫu đánh giá nhân viên. Người quản lý phải xem xét các mức xếp hạng để đảm bảo công bằng và nhất quán trong đánh giá của mình, và chuyển đến giám đốc bộ phận để xem xét.

Tuần 5
Mỗi giám đốc bộ phận sẽ tiến hành xem xét các đánh giá. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, giám đốc bộ phận sẽ đặt câu hỏi cho quản lý trước khi phê duyệt. Sau đó, giám đốc bộ phận sẽ chuyển tiếp các đánh giá này cho phòng Nhân sự để kiểm tra lần cuối. Bất kỳ xếp hạng đánh giá nào mà nằm ngoài chuẩn mực thông thường của công ty đều phải được nêu trong báo cáo của giám đốc bộ phận và gửi đến phòng Nhân sự cùng với mẫu đánh giá nhân viên.

Tuần 6-7
Phòng Nhân sự xem xét tất cả tài liệu được các giám đốc bộ phận chuyển đến, tiến hành phân tích để đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được xét đến; đồng thời kiểm tra cách phân bổ các mức xếp hạng được đưa ra trong quá trình xem xét. Phòng Nhân sự sẽ yêu cầu giám đốc bộ phận cung cấp thêm thông tin hỗ trợ cho những đánh giá nào nằm ngoài chuẩn mực thông thường mà chưa được giải thích trong báo cáo của giám đốc bộ phận.

Tuần 8-9
Các quản lý sẽ họp với nhân viên để thảo luận về kết quả đánh giá. Sau khi kết thúc họp, nhân viên có thể bổ sung thêm nhận xét đối với việc đánh giá. Nhân viên và giám sát ký tên vào mẫu đánh giá. Một bản sao của mẫu đánh giá sẽ được gửi cho nhân viên, và bản gốc được gửi cho phòng Nhân sự để lưu hồ sơ.

 

 

 
Các bản đánh giá của nhân viên mà có điểm xếp hạng chung nằm dưới mức trung bình đều cần lập kế hoạch cải thiện hiệu quả làm việc cho nhân viên đó (Performance improvement plan/ PIP). Tất cả các PIP phải được đưa ra trong vòng hai tuần sau khi hoàn thành chu trình đánh giá.
Theo SHRM
 

Chương trình đào tạo
 
logo_IHRM.png

 

 Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của những người làm nghề nhân sự
tại Việt Nam theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế

 

   Khai giảng: Ngày 19/03/2020 tại TP.HCM
Khai giảng: Ngày 26/03/2020 tại Hà Nội


Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY