TUYÊN NGÔN SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN: ĐÂU LÀ ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA TUYÊN NGÔN SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ?

Các tổ chức thường tóm tắt các mục tiêu, và ý nghĩa của tổ chức thông qua tuyên ngôn sứ mệnh và tuyên bố về tầm nhìn. Cả hai mang mục đích và ý nghĩa khác nhau nhưng vẫn thường bị nhầm lẫn với nhau. Sau đây là những cách phân biệt các khái niệm trên.business-meeting-over-coffee-1.jpg


Mỗi tuyên ngôn có thể là một phần của quy trình hoạch định chiến lược nhưng chúng có những mục tiêu khác nhau. Những tuyên ngôn này có thể được viết cho tổ chức hoặc cho từng bộ phận.

Một bản Tuyên ngôn Sứ mệnh là một lời giải thích ngắn gọn về lý do tồn tại của tổ chức. Nó mô tả mục đích và ý định tổng thể của tổ chức. Tuyên ngôn sứ mệnh hỗ trợ cho tầm nhìn và được dùng để giao tiếp về mục đích và định hướng của doanh nghiệp đến nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

Các câu hỏi cần được xem xét khi soạn thảo Tuyên bố Sứ mệnh có thể bao gồm:
  • Mục đích của tổ chức chúng tôi là gì?
  • Tại sao tổ chức của chúng tôi tồn tại?
Tuyên ngôn Tầm nhìn hướng tới và tạo ra một hình ảnh trong tâm trí về trạng thái lý tưởng mà tổ chức mong muốn đạt được. Hình ảnh đó mang đầy cảm hứng, khát vọng và mang tính thử thách đối với nhân viên. Các câu hỏi cần xem xét khi soạn thảo các tuyên ngôn tầm nhìn có thể bao gồm:
 
  • Chúng ta đang tìm cách giải quyết cho vấn đề gì?
  • Chúng ta đang tiến đến đâu?
  • Nếu chúng ta đạt được tất cả các mục tiêu chiến lược, chúng ta trông sẽ như thế nào sau 10 năm (hoặc xa hơn) nữa?
Tuyên ngôn Giá trị liệt kê các nguyên tắc cốt lõi nhằm hướng dẫn và định hướng tổ chức cũng như văn hóa của tổ chức. Trong một tổ chức được dẫn dắt bởi giá trị, các giá trị tạo ra một la bàn về đạo đức cho tổ chức và cho nhân viên. Nó định hướng việc ra quyết định và thiết lập tiêu chuẩn để đánh giá các hành động. Những giá trị cốt lõi này là một bộ khung nội bộ được đội ngũ lãnh đạo thiết lập và chia sẻ. Khi soạn thảo các giá trị, các câu hỏi cần xem xét có thể bao gồm:
 
  • Những giá trị nào là độc nhất của tổ chức của chúng tôi?
  • Những giá trị nào nên là định hướng hoạt động của công ty chúng tôi?
  • Những quy tắc nào nhân viên nên giữ gìn?
Một bộ Quy tắc Đạo đức, khi được kết hợp với Tuyên ngôn Giá trị, sẽ đưa những giá trị đó vào thực tiễn. Nó phác thảo các quy định để đảm bảo các giá trị của tổ chức được thực hiện và duy trì. Các câu hỏi cần xem xét khi tạo quy tắc đạo đức có thể bao gồm:
 
  • Các vấn đề về đạo đức phổ biến trong ngành của chúng ta là gì?
  • Một ai đó nên làm gì khi họ thấy người khác vi phạm các giá trị của chúng ta?
Đội ngũ quản lý không thể tạo ra Tuyên ngôn Giá trị hay Quy tắc Đạo đức mới và mong đợi sự thay đổi ngay lập tức. Để Tuyên ngôn Giá trị trở nên hiệu quả, tất cả các cấp của công ty cần đón nhận và sử dụng chúng hàng ngày để định hướng thái độ, hành động và ra quyết định.
Nguồn: SHRM.org
 
Chương trình đào tạo
 
logo_IHRM.png

 

 Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của những người làm nghề nhân sự
tại Việt Nam theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế

       
       Khai giảng: Ngày 19/03/2020 tại TP.HCM

   Khai giảng: Ngày 26/03/2020 tại Hà Nội


Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY