Cẩm nang về chứng chỉ SHRM

Thông tin trong Cẩm nang về Chứng chỉ SHRM (SHRM Certification Handbook) sẽ giúp bạn hiểu rõ quá trình xây dựng kỳ thi SHRM-CP, SHRM-SCP, các chính sách, quy trình quản lý kỳ thi, cũng như những bước bạn cần thực hiện để đạt được hai chứng chỉ SHRM-CP, SHRM-SCP này.

Vui lòng nhấn vào đây để tham khảo thêm thông tin chi tiết của Cẩm nang về Chứng chỉ SHRM.

Khung nội dung bài thi

Các kỳ thi chứng chỉ SHRM-CP và SHRM-SCP đều chủ yếu dựa trên những kiến thức và năng lực quy định trong SHRM BASK, chuẩn mực tốt nhất hiện nay cho nghề Nhân sự.

Bài thi sẽ có hai dạng câu hỏi:

- Câu hỏi về kiến thức (Knowledge Items), bao gồm 3 lĩnh vực: Con người, Tổ chức, và Môi trường làm việc. Nội dung cụ thể của những lĩnh vực này được quy định trong phần Năng lực chuyên môn (Technical Knowledge competency) của SHRM BASK,

- Câu hỏi về đánh giá tình huống (Situational Judgment Items), bao gồm những kiến thức, kỹ năng, và khả năng được quy định cụ thể trong phần các Năng lực hành vi (Behavioral Competencies) của SHRM BASK. Tham khảo câu hỏi đánh giá tình huống mẫu  tại đây.

Ngoài những câu hỏi chính thức được tính điểm, trong bài thi còn có một số câu hỏi mang tính chất “nghiên cứu” để SHRM không ngừng cải thiện chất lượng của các bài thi. Những câu hỏi này không được tính điểm.

TỶ LỆ CÂU HỎI CỦA TỪNG PHẦN

NỘI DUNG SHRM-CP / SHRM-SCP (134 câu hỏi)
Năng lực hành vi (Behavioral Competencies) 50%
Năng lực Lãnh đạo (Leadership) 17%
Năng lực Kinh doanh (Business) 16.5%
Năng lực Tương tác với con người (Interpersonal) 16.5%
Năng lực chuyên môn (Technical Competencies) 50%
Con người 18%
Tổ chức 18%
Môi trường làm việc 14%