Quy định về việc duy trì chứng chỉ

Nhân sự là một nghề không ngừng thay đổi và phát triển, do đó, dù đạt được chứng chỉ SHRM-CP hoặc SHRM-SCP, người làm Nhân sự vẫn cần liên tục cập nhật và bồi dưỡng những năng lực và kiến thức về Nhân sự của mình.

Quá trình Duy trì chứng chỉ (Recertification) đòi hỏi bạn phải tham gia vào những hoạt động học tập, phát triển nghề nghiệp mà giúp bạn bồi dưỡng, nâng cao các năng lực, kiến thức quy định trong Khung Năng lực và Kiến thức SHRM (SHRM BASK). Mỗi hoạt động này sẽ được quy đổi thành số Tín chỉ Phát triển Nghề nghiệp (Professional Development Credit / PDC) tương ứng. Để hoàn tất quá trình tái chứng nhận, bạn cần đạt được 60 PDC trong 3 năm, hoặc thi lại chứng chỉ mà bạn đang có.

Vui lòng tham khảo thêm các thông tin chi tiết tại đây.